Uluslararası Bilimsel Yayınlar - Dr. Tamer EREL

Uluslararası Bilimsel Yayınlar

Ana Sayfa / Uluslararası Bilimsel Yayınlar

ULUSLARARASI YAYINLAR (INTERNATIONAL PUBLICATIONS)

1 . İdil M, Erel T, Aydınlı K : Amniotik Band Sendromu. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 21 (3) : 567-573, 1988

2 . Şahmay S, Aydınlı K, Erel T, İdil M : Tek Tüpte Rüptüre Olmamış Ektopik Gebeliğin Konservatif Tedavisini Takiben İntrauterin Gebelik. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 21 (3) : 599-602, 1988

3 . Şahmay S, Arvas M, Aydınlı K, Yedigöz V, Erel T, Atasü T : Korpus Luteum Kanamalarının Değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler, 1 (1) : 25-29, 1990

4 .Erel CT, Karacan M, Aydınlı K : Eviserasyonlar. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüţ ve Geliţmeler, 1 (2) : 65-70, 1990

5 . Seyisoğlu H, Erel T, Çolgar U : Jinekolojik Ameliyat Sonrası Gelişen Hipofizer Apopleksi : Olgu Bildirisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4 (4) : 245-248, 1990

6 . Öçer F, Sarıkamış B, Erel T, Madazlı R, Ocak V : Ağır Preeklampsi ve Eklampside Tedavi ve Sonuçları : 73 Olgunun Analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5 (2) : 90-94, 1991

7 . Seyisoğlu H, Erel T, Çolgar U : 46 XY, Pure Gonadal Disgenezi (Swyer Sendromu) : Olgu Bildirisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5 (2) : 121-124, 1991

8 . Demirkıran F, Şen C, Çepni İ, Erel T, Ocak V, Tolun N : İkiz Gebeliklerde Doğum Yöntemi. Kadın Doğum Dergisi, 7 (3) : 161-165, 1991

9 .Erel CT, Çolgar U, Ţentürk L, Ţenocak M, Hekim N, Ertüngealp E : PCOS’lu Kadınlarda Bazal ve 6 saatlik OGTT ile Stimüle Edilmiş Serum Androjen ve İnsülin Seviyeleri Arasındaki İlişki. Kadın Doğum Dergisi, 7 (4) : 273-279, 1992

10. Demirkıran F, Arvas M, Erkün E, Kösebay D, Erel T, Madazlı R, Mil Z : Endometrium Kanserinde Serviko-Vaginal Sitolojinin Prognostik Önemi. Kadın Doğum Dergisi, 8 (3) : 167-171, 1992

11. Erel CT, Seyisoğlu H, Kaleli S, Çolgar U, Ertüngealp E : İmmünolojik İnfertilite Tanısında Antisperm Antikor ve Postkoital Testin Değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 2 (2) : 67-69, 1993

12. Erel CT, Seyisoğlu H, Atasü T : Tubalar ve Tetkik Metodları. Türk Fertilite Dergisi, 1 (2) : 85-92, 1993

13. Çolgar U, Seyisoğlu H, Erel T, Öncül G, Ertüngealp E : Hiperstimülasyon Sendromunda Risk Faktörleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (1) : 13-17, 1993

14. Arvas M, Demirkıran F, Erel T, Kösebay D, Erkün E : Uterusa Metastaz Yapan İki Ekstragenital Tümör Olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (2) : 114-118, 1993

15. Erel T, Sarıkamış B, Seyisoğlu H, Atasü T : Gonadortopin Releasing Hormon Analoglarının Ovülasyon İndüksiyonundaki Yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (4) : 245-250, 1993

16. Seyisoğlu H, Yalçınkaya T, Erel T, Arvas M : Makat gelişlerinde doğum şeklinin neonatal mortalite üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi, 1 : 219-223, 1993

17. Erel CT, Seyisoğlu H, İrez T, Çolgar U, Ertüngealp E : Polikistik Over Sendromlu (PKOS) Kişilerde Serum Melatonin Seviyeleri. Kadın Doğum Dergisi, 9 (3) : 203-206, 1993

18.Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Postmenopozal Östrojen Replasman Tedavisinin Bağışıklık Sistemindeki Rolü. Türk Fertilite Dergisi, 2 (1) : 53-56, 1994

19. Seyisoğlu H, Erel CT, Beşe T, Yalçınkaya T, Ertüngealp E : Postmenopozal Östrojen Replasmanında Progesteron İlavesinin Lipid Metabolizması ve Kardiovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 2 (1) : 19-25, 1994

20. Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Öçer F, Ertüngealp E : Postmenopozal Transdermal Östradiol ve Oral Konjuge Östrojen Kullanımının Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeylerine Etkisi. Kadın Doğum Dergisi, 10 (1) : 37-41, 1994

21. Seyisoğlu H, Erel T, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Proflaktik Kalsitonin Kullanımının Erken Menopozal Dönemde Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (1) : 11-16, 1994
Yazı UCB Pharma tarafından istenmiştir.

22. Erel CT, Seyisoğlu H, Şenocak M, Pakkal N, Arvas M, Aydınlı K : Ritodrinin Maternal İmmün Sistem Üzerine Etkisi Var mı ? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (1) : 51-54, 1994

23. Erel CT, Seyisoğlu H, Kavuzlu C, Oral E, Ertüngealp E : İndüksiyonlu Sikluslarda Ovulasyon Tetiklemesi Amacıyla Human Koryonik Gonadotropin (hCG) veya Gonadotropin-Releasing Hormon Analoglarının (GnRHa) Kullanımı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (2) : 109-113, 1994

24. Seyisoğlu H, Erel CT, İrez T, Eren T, Ertüngealp E : İnfertil Kadınlarda Antisperm Antikorun Klinik Değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9 (1) : 41-45, 1995

25. Erel CT, Şentürk L, Oral E, Çolgar U, Ertüngealp E : Ovulation Induction in Polycyctic Ovarian Syndrome (PCOS) with Pure FSH : A Preliminary Study. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1 (3) : 187-191, 1995

26. Beşe T, Aksu F, Ahangari S, Erel T, Kösebay D, İdil M : İleri Evre Epitelyal Over Kanserinde Serum IGF-I (İnsüline Benzeyen Büyüme Faktörü-I) Düzeyleri : Ön Çalışma Sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 10 (Ek Supp.2) : 89-92, 1996

27. Erel CT, Kaleli S, Taşan E, Aydınlı K, Kazancıgil A, Hatemi H : Akut İntermitant Porfiri ve Gebelik. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 4 (1) : 40-43, 1996

28. Beşe T, Calay Z, Erel T, Kaleli S, Öz UA, Erkün E : Endometriumda Kompleks Atipik Hiperplazi Saptanan Olgularda Yaklaşım Nasıl Olmalıdır ? Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 4 (2) : 7-11, 1996

29. Beşe T, Öz AU, Arvas M, Erel T, Erkün E, Aksu F : Epitelyal Overyum Kanserinde Serum CA 125 Yarı Ömrünün Prognostik Değeri Serum CA 125 Yarı Ömrü Uzun Olanlarda Aynı Tedaviye Devam Etmenin Yararı Var mı ? Kadın Doğum Dergisi, 11 (4) : 204-207, 1996

30. Erel CT, Çağdaş A, Ertüngealp E : Congenital Unicornual Uterus Associated With Unilateral Agenesis of Tube, Ovary and Kidney. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 2 (1) : 72-73, 1996

31. Beşe T, Demirkıran F, Erel T, Cihani M, Işıloğlu H, Kösebay D : Preoperatif Trombosit ve Serum CA 125 Düzeyinin Epitelyal Ovaryum Kanserinin Ayırıcı Tanısındaki Değeri. Klinik Bilimler Kadın Doğum Dergisi, 2 (4) : 1-4, 1996

32. Erel CT, Seyisoğlu H, Şentürk L, Beşe T, Gezer A, Ertüngealp E : Tibolonun Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi : Kıyaslamalı, Prospektif Bir Çalışma. Türk Fertilite Dergisi, 1 : 91-98, 1996

33. Erel CT, Mutlu H, Çolgar U, Ertüngealp E : Geç Baţlayan Konjenital Adrenal Hiperplazi (LOCAH). Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10 (2) : 102-109, 1996

34. Kaleli S, Erel T, Beţe T, Elter K, Çetinkaya M, Aydınlı K, Öçer F, Işıloğlu H : Normal ve Preeklamptik Gebelerde Trombositlerin, Hacim, Sayı ve Dağılım Aralığı Bakımından Neonatal Trombositlerle İlişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10 : 202-206, 1996

35. Erel CT, Oral E, Çoşkun N, Polat E, Serdaroğlu S, Aydınlı K : Sifiliz ve Gebelik : Olgu Bildirimi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri, 6 : 142-145, 1996

36. Elter K, Erel CT, Oral E, Calay Z : Swyer Sendromu : 46 XY Nonfonksiyonel Gonad Sendromu : Bir Olgu Sunumu. Türk Fertilite Dergisi. 2 : 151-156, 1997.

37. İrez T, Kaleli S, Oral E, Erel T, Durmuţ G : Effect of 5 Methoxytryptamine, 5 Methoxyindole 3 Acetic Acid and 5 Methoxytryptophan on Compensatory Ovarian Hypertrophy in Rats. Gynecol. Obstet. Reprod. Med. 3 : 255-256, 1997.

38. Ergüney S, Hamzaoğlu İ, Erel CT, Aydınlı K, Korman U, Demir F : Preeklampsi’de Spontan Karaciğer Rüptürü : Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 11 : 172-174, 1997.

39. Erel CT : Menopozda Ürogenital Sistem. Hipokrat. 64 : 22-26, 1997.

40. Erel CT, Elter K, Menopoz ve Meme. Hipokrat. 64 : 27-32, 1997.

41. Atasü T, Erel CT : Dış Gebelik Tanı ve Tedavide Ciddi Gelişmeler. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 11 : 209-215, 1997.

42. Erel CT, Şentürk ML, Elter K : Polikistik over sendromunda genetik etyoloji. Türk Fertilite Dergisi. 4 : 245-262, 1997.

43.Erel CT, Elter K, Akman C, Çarkman S : Pyogenic Liver Abscess in Pregnancy. Gynecol Obstet Reprod Med. 3 : 459-462, 1997.

44.Şentürk ML, Erel CT, Çetinkaya M, Aydınlı K : Gebelikte İntrakraniyal Arteriovenöz Malformasyon : 2 Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 12 : 115-120, 1998.

45.Erel T, Elter K, Paksoy M, Kaleli S, Aydınlı K : Gebelik ve Portal Hipertansiyon: Üç olgunun sunumu. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2 : 86-90, 1998.

46. Erel CT, Kaleli S : Leptin ve Reprodüksiyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 13 : 132-140, 1999.

47.Erel CT : Klamidya ve Mikoplazma İnfeksiyonları. ANKEM Dergisi, 13:410-419, 1999.

48.Kaleli S, Akbaş F, Erel T : Diyabetes Mellitusda Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 13 : 196-201, 1999.

49.Atış A, Gezer A, Erel CT, Kaleli S, Aksu F : Adolesanlarda Jinekolojik Cerrahi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 4-14, 2000.

50. Tunalı IG, Beşe T, Calay Z, Erel T, Demirkıran F, Demiryürek T, Arvas M, Kösebay D : Endometriyum Kanserinde Mikrodamar Sayısının Prognostik Faktörler ile Olan İlişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 15-19, 2000.

51.Elter K, Kumbak B, Kaleli S, Erel T : Primer Fetal Plevral Efüzyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 53-56, 2000.

52.Erel CT, Elter K : Endometrioziste Epidemiyoloji ve Patogenez Hakkında. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 132-138, 2000.

53.Erel CT : Polikistik Overr Sendromlu (PKOS) Kadınlarda Leptin ve Tiroid Fonksiyonları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 15: 4-8, 2001.

54. Erel CT, Aydın Y, Aydınlı K : Apoptozis ve İnfertilite. Türk Fertilite Dergisi. 3: 195-204, 2001

55.Aydınlı K, Erel CT, Şentürk LM, Kaleli S : Görüş. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 16: 131-5, 2002.

56.Saygı Erzik B, Şentürk LM, Erel CT : Endoservikal polip ve eşlik eden endometriyal patolojiler. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 17: 96-99, 2003.

57. Kumbak B, Gezer A, İlvan Ş, Işıloğlu H, Erel CT : Vulva endometrioma: Olgu sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 34 (1): 36-38, 2003.

58.Erel CT : Menopoz olgularındaki sıcak basması semptomunda tedavi seçenekleri nedir ? Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 7(1) :53-57,2004.

59. Erel CT: Hormon Tedavisi ve Alzheimer Hastalığı. Türkiye Klinikleri Obstetrik Jinekoloji. 2(31): 17-21, 2006.

60. Erel CT, Karakuş M: Salin İnfüzyon Sonografinin (SİS) Yardımla Üreme Tekniklerinin (YÜT) Sonuçları Üzerine Etkileri Var mıdır ? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 20(4): 230-233, 2006.

61. Erel CT : Pelvik taban yetmezliğine bağlı meydana gelen pelvik organ prolapsusu (POP) olan kadınlarda seksüel fonksiyonlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 20(4): 230-233, 2007.

62. Erel CT: Menopozda meme kanserine yaklaşım ve hormon tedavisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik., 1; 3: 5-9, 2008.

63. Erel CT, Çakmak H., Bulut B., Şentürk LM., Kaleli S., İlvan Ş., Esen G., Uras C. : Hormon tedavisi sırasında görülen mammografik yoğunluk artışının sitopatolojik önemi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 22(2):72-7, 2008.

65. Erel CT, Güralp O. : Hormon replasman tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik., 2 (3): 44-52, 2009.

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ (INTERNATIONAL BOOK CHAPTERS)

1-Senturk LM, Erel CT : Oral contraceptives and Ovulation induction agents. In Essentials in the management of Breast Disease. (Ed. Gazioglu E). Celcius Medical Publicationsi Bucharest, Romania. pp: 155-160, 2005.

2-Erel CT, Senturk LM : Hormone Replacement Therapy and Breast Cancer. In Essentials in the management of Breast Disease. (Ed. Gazioglu E). Celcius Medical Publicationsi Bucharest, Romania. pp: 161-165, 2005.

3-Erel CT, Guralp O : The Impact of Epilepsy on Reproductive Functions. In Novel Aspects on Epilepsy. (Ed. Humberto Foyaca-Sibat). ISBN 978-953-307-678-2, Publisher: InTech, pp: 53-68, 2011.

4-Erel CT. Current Treatment Modalities fort he Genitourinary Syndrome of Menopause. Edt. Faustino Perez-Lopez (in) Postmenopausal Disaese and Disorders, Springer-Verlag. 2019, pp: 187-203.

ULUSLARARASI TEBLİĞLER (INTERNATIONAL PRESENTATIONS)

1 . Atasü T, Şahmay S, Arvas M, Hekim N, Erel CT, Yedigöz V : Genital Cancer and Leiomyoma. Second Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology. 18-23 March 1990, Jerusalem

2 . Demirkıran F, Erel T, Arvas M : Extrapelvic Carcinoma Metastatic to the Uterus : Report of Two Cases. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

3 .Erel T, Öncül G, Oral E, Kaleli S, Seyisoğlu H, Çolgar U, Ertüngealp E : Risk Factors in Ovarian Hyperstimulation. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

4 . Çolgar U, Karacan M, Erel T, İrez T, Ertüngealp E : Immunobead Binding Test in Couples with Abnormal Postcoital Tests in Diagnosis of Immunologic Infertility. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

5 . Çolgar U, Kaleli S, Oral E, Erel T, Öncül G, Ertüngealp E : The Relationship Between Minor Mullerian Anomalies, Endometrial Histopathology and Oligomenorrhea in Infertile Women. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

6 . Arvas M, Demirkıran F, Sarıdoğan E, Erel T, Kösebay D, Erkün E : Uterine Sarcomes : Results of Surgical Therapy. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

7 . Demirkıran F, Şen C, Çepni İ, Erel T, Ocak V, Tolun N : Intrapartum Management of Twin Pregnancy : A Retrospective Analysis of 149 Cases. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

8 . Şen C, Yalçınkaya T, Erel T, Ocak V, Tolun N : Cardiac Disease in Labor : Presentation of 122 Cases. International Istanbul Symposium on Obstetrics and Gynecology. 3-6 June 1991, Istanbul

9. Erel CT, Seyisoğlu H, Kavuzlu C, Oral E, Ertüngealp E : GnRH Analogues Versus HCG for Triggering Ovulation. 10th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology 27-29 June, 1994, Brussels

10. Erel CT, Seyisoğlu H, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : The Effect of Postmenopausal Oestrogen Replacement Therapy on the Immunologic System. 10th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology 27-29 June, 1994, Brussels

11. Ertüngealp E, Erel CT, Seyisoğlu H, İrez T, Çolgar U : Nocturnal Serum Melatonin Levels in Women with Polycyctic Ovarian Disease. 10th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology 27-29 June, 1994, Brussels

12. Erel CT, Mutlu H, Çolgar U, Ertüngealp E : 21-Hydroxylase Deficiency Among Hirsute Turkish Women. 11th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology 28 June-1 July, 1995, Hamburg

13. Erel CT, Kaleli S, Oral E, Eren T, Aydınlı : Abnormal Embryogenesis in Tubal Ectopic Pregnancy. 15th World Congress on Fertility and Sterility. 17-22 September 1995, Montpellier

14.Erel CT, Şentürk ML, Beşe T, Demir F, İrez T, Ertüngealp E : Antibiotic Therapy in Men With Leukocytospermia. International Congress on “Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assited Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy, and New Diagnostic Techniques in Gynecology”, 15-19 May, 1996, Istanbul

15.Erel CT, Ţentürk ML, Akman C, Pakkal N, Çolgar U, Ertüngealp E : Clinical Results With Hysterosalpingocontrast Sonography (HyCoSy) : A Preliminary Study. International Congress on “Recent Advances and Controversies in Reproductive Endocrinology, Infertility, Assited Reproductive Technologies, Gynecologic Endoscopy, and New Diagnostic Techniques in Gynecology”, 15-19 May, 1996, Istanbul

16.Ertüngealp E, Erel CT, Seyisoğlu H, Çolgar U : Effect of Tibolone on Bone Mineral Density and Endometrial Thickness. 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, 1996, Amsterdam

17.İrez TÖ, Kaleli S, Oral E, Erel CT, Durus G, Seyisoğlu H, Ertüngealp E : Effect of 5-methoxytryptamine, 5-methoxyindole-3-acetic Acid and 5-methoxytryptophan on Compensatory Ovarian Hypertrophy in Rats. 13th Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology 22-25 June, 1997, Edinburgh

18.Kaleli S, Erel CT, Oral E, Çolgar U, Ertüngealp E, Elter K, Keskin M : Ovarian Stromal Hypertrophy in Women with PCOS. XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 3-8 August, 1997, Copenhagen

19. Erel CT, Oral E, Sentürk ML, Elter K, Seyisoğlu H, Colgar U, Ertüngealp E : Results of exogenous gonadotropin therapy. Ovulation Induction Update 97, 12-13 September, 1997, Bologna

20.Erel CT, Elter K, Akman C, Ersavaştı G, Altuğ A, Seyisoglu H, Ertungealp E : Mammographic changes in women receiving tibolone therapy. The First Amsterdam Menopause Symposium, 1-3 April, 1998, Amsterdam

21.Erel CT, Ţentürk LM, Oral E, Çolgar U, Ertüngealp E : Adrenal androgenic response to 2-h ACTH stimulation test in women with PCOS. 14th Annual Meeting, European Society of Human Reproduction and Embryology 21-24 June, 1998, Göteborg

22.Erel CT, Şentürk L, Ercan L, Elter K, İrez T, Çolgar U, Ertüngealp E : Acrosome reaction, Swelling in Hypoosmotic Medium and Nuclear Maturity of Human Spermatozoa in Subfebrile Men Selected by Percoll Density Gradient and Swim-Up Procedure. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of American Society for Reproductive Medicine 4-9 October, 1998, San Francisco

23.Erel CT, Elter K, Ertungealp E, Aksu F : The significance of luteinizing hormone-b gene variation in women with polycystic ovarian syndrome. 15th Annual Meeting, European Society of Human Reproduction and Embryology 26-30 June, 1999, Tours

24.Dokras A, Giraldo JL, Habana A, Erel T, Huszar G : Sperm cellular maturity and the treatment choice of IVF or ICSI: The contributions of sperm creatine kinase M isoform (CK-M) ratio. 55th Annual Meeting of American Society for Reproductive Medicine 25-30 September, 1999, Toronto

25.Erel CT, Aydin Y, Calay Z, Kaleli S, Aksu MF : Endometrial apoptosis in women with unexplained infertility. 16th Annual Meeting. European Society of Human Reproduction and Embryology 25-28 June, 2000, Bologna

26. Erel CT, Esen G, Seyisoglu H, Elter K, Uras C, Ertungealp E, Aksu MF : Mammographic density increase in women receiving different HRT regimens. 5th European Congress on Menopause 1-5 July,2000, Copenhagen

27. Erel CT, Dane B, Calay Z, Kaleli S, Aydinli K : Apoptosis in the placenta of pregnancies complicated with IUGR. 16th FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 3-8 September,2000, Washington

28.Kaleli S, Aydinli K, Erel CT, Atasu T : Long-term results of abdominal sacral colpopexy with Mersilene mesh in patients with posthysterectomy vaginal vault prolapse. 16th FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics 3-8 September,2000, Washington

29.Erel CT, Cine N, Elter K, Kaleli S, Senturk ML, Tasan E : Leptin receptor variant in women with PCOS. 56th Annual Meeeting of American Society for Reproductive Medicine 21-26 October, 2000, San Diego

30. Kaleli S, Aydin Y, Erel CT, Colgar U : Symptomatic treatment of premenstrual mastalgia in premenopausal women with lisuride maleate: a double-blind placebo-controlled randomised study. 56th Annual Meeeting of American Society for Reproductive Medicine 21-26 October, 2000, San Diego

31.Erel CT, Habteh F, Kaleli S, Ertungealp E : Tibolone and leptin : Preliminary Study. 4th International Symposium Women’s Health and Menopause 19-23 May, 2001, Washington

32.Erel CT, Baysal B, Kaleli S, Isıloglu H : Regulation of serum leptin level in polycystic ovarian syndrome: the role of androgens. 17th Annual Meeting. European Society of Human Reproduction and Embryology 1-4 July, 2001, Lausanne

33.Kaleli S, Erel CT, Baysal B, Isıloglu H : The effects of thyroid hormones on serum leptin level in women with PCOS. 17th Annual Meeting. European Society of Human Reproduction and Embryology 1-4 July, 2001, Lausanne

34. Irez T, Erel CT, Ercan L, Idil M, Kosebay D: The significance of sperm membrane integrity and acrosome reaction on fertilization failure in IVF cycles. 57th Annual Meeeting of American Society for Reproductive Medicine 20-25 October, 2001, Orlando

35. Erel CT, Baysal B, Kaleli S, Isıloglu H : Serum leptin and lipoprotein levels in women with PCOS. 57th Annual Meeting of American Society for Reproductive Medicine 20-25 October, 2001, Orlando

36.Oral E, Senturk LM, Erel T, Akbas F, İdil M, Aksu FM : Diagnostic laparoscopy in the gynecology : thirty years experience. 9th World congress of Gynecological Endocrinology 2-5 December, 2001, Hong Kong

37.Ceydeli N, Kaleli S, Calay Z, Erel CT, Akbas F, Ertungealp E : Increased endometrial stromal cell vitronectin (anb3) expression in women with unexplained infertility. 18th Annual Meeting. European Society of Human Reproduction and Embryology 1-3 July, 2002, Vienna

38.Somunkıran A, Erel CT, Senturk LM, Kaleli S, Seyisoglu H, Ertungealp E : Does tibolone improve climacteric symptoms in surgical menopause. 6th Eurpean Congress on Menopause, EMAS, 24-28 May, 2003, Bucharest

39. Erel CT, Somunkıran A, Senturk LM, Kaleli S, Seyisoğlu H, Ertungealp E : T.bolone does not have an effect on serum leptin levels in surgical menopause. 6th Eurpean Congress on Menopause, EMAS, 24-28 May, 2003, Bucharest

40 Erel CT, Senturk LM, Denislam G, Balcı H, Hacıbekiroğlu M, Ertungealp E : Tibolone improves the bone formation in surgical menopause in short-term. 6th Eurpean Congress on Menopause, EMAS, 24-28 May, 2003, Bucharest

41. Erel CT, Habteh F, Senturk LM, Gezer A, Seyisoğlu H, Ertungealp E : Does progestogens have an effect on serum leptin levels in mmenopause. 6th Eurpean Congress on Menopause, EMAS, 24-28 May, 2003, Bucharest

42.Dagci A, Erel CT, Kaleli S, Senturk LM, Hacibekiroglu M, Ertungealp E : Homocysteine levels in women with ploycystic ovary syndrome. The 19th Annual Meeting of the ESHRE, 29 June-2 July, 2003, Madrid, Hum Reprod 18 (Supl1) : O-124, 2003

43.Erel CT, Senturk L, Cakmak H, Ilvan S, Esen G, Uras C, Ertungealp E : Does mammographic density increase indicate significant cytopathologic lesion among women on HRT. The 19th Annual Meeting of the ESHRE, 29 June-2 July, 2003, Madrid, Hum Reprod 18 (Supl1) : P-617, 2003

44. Kaleli S, Yanikkaya-Demirel G, Irez T, Erel CT, Senturk LM, Cepni I, Ocal P, Oral E, Idil M, Kosebay D : Cell cycle and ploidy changes in granulosa cells obtained from follicular fluid in controlled ovulation induction cycles. The 19th Annual Meeting of the ESHRE, 29 June-2 July, 2003, Madrid, Hum Reprod 18 (Supl1) : P-508, 2003

45. Irez T, Kaleli S, Erel T, Senturk L, Yaldir F, Senol H : Sperm motility assessment in PVP : A new sperm function test for outcome of ICSI. 60th Annual Meeting of American Society for Reproductive Medicine 16-20 October, 2004, Philadelphia, P-200, Fertil Steril 82 (Supll. 2): S205, 2004.

46. Irez T, Erel CT, Senturk LM, Kaleli S, Senol H, Elibol F, Oral E, Öcal P, Çepni İ : Is ICSI timing predicting the fertilization and pregnancy rate in women with PCOS. 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics., İstanbul, Turkey, May 26-29, 2005.

47. Irez T, Kaleli S, Erel CT, Avci B, Kuruş M, Demiryürek T, Senol H, Elibol F, Çepni İ : Is sperm immaturity relating with special morphological characteristics. World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics., İstanbul, Turkey, May 26-29, 2005.

48.Erkan Sanli, P Öcal, Irez T, Senturk LM, Cepni I, Oral E, İdil M, Kaleli S, Erel CT, Elibol F, Senol H, : Endometriosis does not seem to have significant effects on the ART results. 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics., İstanbul, Turkey, May 26-29, 2005.

49. Erel CT, Uras C, Gezer A, Kaleli S, Senturk LM, Oral E, Seyisoglu H, Sahmay S, Ertüngealp E : Mastalgia and mammographic changes in the postmenopausal woman on various hormone replacement therapy regimens. The 11th World Congress on the Menopause Buenos Aires, Argentina, October 18-22,2005. Climacteric Vol 8 (Suppl.2) : (0117)114, 2005.

50. Erel CT, Gezer A, Somunkiran A, Senturk LM, Oral E, Kaleli S, Seyisoglu H, Sahmay S, Ertüngealp E : The effect of hormone replacement therapy on insulin resistance in postmenopausal women. The 11th World Congress on the Menopause Buenos Aires, Argentina, October 18-22,2005. Climacteric Vol 8 (Suppl.2) : (0180)107, 2005.

51.Oral E , M Halaç, , Senturk LM, Erel CT, Seyisoglu H, Kaleli S, Onsel C, Sahmay S, Ertüngealp E : Screening for thyroid disease at the university menopause clinic. The 11th World Congress on the Menopause Buenos Aires, Argentina, October 18-22,2005. Climacteric Vol 8 (Suppl.2) : (0297)111, 2005.

52.Senturk LM, Simsek Y, Gezer A, Erel CT, Oral E, Kaleli S, Seyisoglu H, Sahmay S, Ertüngealp E : The effect of postmenopausal hormone replacement therapy with levonorgestrel releasing intrauterine device and other regimen on mammographic density . The 11th World Congress on the Menopause Buenos Aires, Argentina, October 18-22,2005. Climacteric Vol 8 (Suppl.2) : (0095)192, 2005.

53.Senturk LM, Denislam G, Gezer A, , Oral E, Erel CT, Kaleli S, Seyisoglu H, Sahmay S, Ertüngealp E : Postmenopausal hormone replacement therapy and quality of life in Turkish women. The 11th World Congress on the Menopause Buenos Aires, Argentina, October 18-22,2005. Climacteric Vol 8 (Suppl.2) : (0094) 214, 2005.

54. Erel CT, Sentürk LM, Yilmaz MH, Esen G, Gelen Ö, Kaleli S, Seyisoglu H, Oral E, Sahmay S, Ertüngealp E : Do lower doses of estrogen have a less effect on the breast tissue ? 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey, Maturitas 54 S: 46. 2006.

55. Erel CT, Sentürk LM, Yilmaz MH, Esen G, Gelen Ö, Kaleli S, Seyisoglu H, Oral E, Sahmay S, Ertüngealp E : Is mammographic density different in women with premature menopause ? 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey, Maturitas 54 S: 110. 2006..

56. Tulay Irez, Naciye Erol, Hülya Senol, Erel T, Semih Kaleli, pelin Ocal ,Ismail Cepni. The predictive value of sperm chromatin tests in infertility laboratories. ESHRE 2007 Lyon, France.

57.S.Sahmay, P.Ocal , Y.Uyar, I.Cepni, H.Senol, F.Ocer, T.Erel, T.İrez : The Effect of Varicocelectomy on Success of Intrauterin Insemination (Preliminary Results). XIX FIGO WorldC ongress of Gynecology and Obstetrics. 4-9, October,2009, Capetown

58. Aydogan B., Cetin O., Sahmay S., Erel T.: Evaluation of the hormone replacement therapy using patients in our clinic. (179) EBCOG 2010. May 5-8, 2010, Antwrep.

59. Erel CT., Şentürk LM., Gezer A., Tüten A., Öncül M., Açıkgöz AS., Yılmaz N., Dericioğlu A., Demirkıran F. Surgical outcomes of laparoscopic hysterectomy for benign gynecological disease. 1 st Annual MESGE Congress in conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy. April 24-28, 2013, Antalya

60. Açıkgöz AS., Tüten A., Öncül M., Sofiyeva N., CT. Erel. Laparoscopic cystectomy in a 12 year old child. 1 st Annual MESGE Congress in conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy. April 24-28, 2013, Antalya

61. SahmayŞ, Oncul M, MathykB, AzemiA, ErelCT, SeyisogluH, Senturk LM: Age-specific serum AMH (Antimullerien Hormone) levels in women with and without polycystic ovary syndrome. 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society.22-24 May, 2017, Amsterdam, Netherland.

62. SahmayS, OnculM, SofiyevaN, EskalenŞ, ErelCT, SeyisogluH, SenturkLM :Evaluation of women in the perimenopausal period with gestagen test. 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society.22-24 May, 2017, Amsterdam, Netherland.

63.Erel CT, Mut A, Cebi S, Senturk LM : A new approach in the treatment of Stress Urinary Incontinence : Short-term results of a preliminary study. 16.World Congress on Menopause, IMS, 6-9 June, 2018, Vancouver, Canada.

64.Erel CT : Ultrasound Guided Intraurethral Laser Application : New and Safe Approach. 16.World Congress on Menopause, IMS, 6-9 June, 2018, Vancouver, Canada.

65.Erel CT : Erb-YAG Laser Treatment in Vulvodynia : A New Alternative. 16.World Congress on Menopause, IMS, 6-9 June, 2018, Vancouver, Canada.