Ulusal Bilimsel Yayınlar - Dr. Tamer EREL

Ulusal Bilimsel Yayınlar

Ana Sayfa / Ulusal Bilimsel Yayınlar

ULUSAL YAYINLAR

1 . İdil M, Erel T, Aydınlı K : Amniotik Band Sendromu. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 21 (3) : 567-573, 1988

2 . Şahmay S, Aydınlı K, Erel T, İdil M : Tek Tüpte Rüptüre Olmamış Ektopik Gebeliğin Konservatif Tedavisini Takiben İntrauterin Gebelik. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni, 21 (3) : 599-602, 1988

3 . Şahmay S, Arvas M, Aydınlı K, Yedigöz V, Erel T, Atasü T : Korpus Luteum Kanamalarının Değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler, 1 (1) : 25-29, 1990

4 .Erel CT, Karacan M, Aydınlı K : Eviserasyonlar. Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüţ ve Geliţmeler, 1 (2) : 65-70, 1990

5 . Seyisoğlu H, Erel T, Çolgar U : Jinekolojik Ameliyat Sonrası Gelişen Hipofizer Apopleksi : Olgu Bildirisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4 (4) : 245-248, 1990

6 . Öçer F, Sarıkamış B, Erel T, Madazlı R, Ocak V : Ağır Preeklampsi ve Eklampside Tedavi ve Sonuçları : 73 Olgunun Analizi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5 (2) : 90-94, 1991

7 . Seyisoğlu H, Erel T, Çolgar U : 46 XY, Pure Gonadal Disgenezi (Swyer Sendromu) : Olgu Bildirisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5 (2) : 121-124, 1991

8 . Demirkıran F, Şen C, Çepni İ, Erel T, Ocak V, Tolun N : İkiz Gebeliklerde Doğum Yöntemi. Kadın Doğum Dergisi, 7 (3) : 161-165, 1991

9 .Erel CT, Çolgar U, Ţentürk L, Ţenocak M, Hekim N, Ertüngealp E : PCOS’lu Kadınlarda Bazal ve 6 saatlik OGTT ile Stimüle Edilmiş Serum Androjen ve İnsülin Seviyeleri Arasındaki İlişki. Kadın Doğum Dergisi, 7 (4) : 273-279, 1992

10. Demirkıran F, Arvas M, Erkün E, Kösebay D, Erel T, Madazlı R, Mil Z : Endometrium Kanserinde Serviko-Vaginal Sitolojinin Prognostik Önemi. Kadın Doğum Dergisi, 8 (3) : 167-171, 1992

11. Erel CT, Seyisoğlu H, Kaleli S, Çolgar U, Ertüngealp E : İmmünolojik İnfertilite Tanısında Antisperm Antikor ve Postkoital Testin Değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 2 (2) : 67-69, 1993

12. Erel CT, Seyisoğlu H, Atasü T : Tubalar ve Tetkik Metodları. Türk Fertilite Dergisi, 1 (2) : 85-92, 1993

13. Çolgar U, Seyisoğlu H, Erel T, Öncül G, Ertüngealp E : Hiperstimülasyon Sendromunda Risk Faktörleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (1) : 13-17, 1993

14. Arvas M, Demirkıran F, Erel T, Kösebay D, Erkün E : Uterusa Metastaz Yapan İki Ekstragenital Tümör Olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (2) : 114-118, 1993

15. Erel T, Sarıkamış B, Seyisoğlu H, Atasü T : Gonadortopin Releasing Hormon Analoglarının Ovülasyon İndüksiyonundaki Yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 7 (4) : 245-250, 1993

16. Seyisoğlu H, Yalçınkaya T, Erel T, Arvas M : Makat gelişlerinde doğum şeklinin neonatal mortalite üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi, 1 : 219-223, 1993

17. Erel CT, Seyisoğlu H, İrez T, Çolgar U, Ertüngealp E : Polikistik Over Sendromlu (PKOS) Kişilerde Serum Melatonin Seviyeleri. Kadın Doğum Dergisi, 9 (3) : 203-206, 1993

18.Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Postmenopozal Östrojen Replasman Tedavisinin Bağışıklık Sistemindeki Rolü. Türk Fertilite Dergisi, 2 (1) : 53-56, 1994

19. Seyisoğlu H, Erel CT, Beşe T, Yalçınkaya T, Ertüngealp E : Postmenopozal Östrojen Replasmanında Progesteron İlavesinin Lipid Metabolizması ve Kardiovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 2 (1) : 19-25, 1994

20. Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Öçer F, Ertüngealp E : Postmenopozal Transdermal Östradiol ve Oral Konjuge Östrojen Kullanımının Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeylerine Etkisi. Kadın Doğum Dergisi, 10 (1) : 37-41, 1994

21. Seyisoğlu H, Erel T, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Proflaktik Kalsitonin Kullanımının Erken Menopozal Dönemde Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (1) : 11-16, 1994
Yazı UCB Pharma tarafından istenmiştir.

22. Erel CT, Seyisoğlu H, Şenocak M, Pakkal N, Arvas M, Aydınlı K : Ritodrinin Maternal İmmün Sistem Üzerine Etkisi Var mı ? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (1) : 51-54, 1994

23. Erel CT, Seyisoğlu H, Kavuzlu C, Oral E, Ertüngealp E : İndüksiyonlu Sikluslarda Ovulasyon Tetiklemesi Amacıyla Human Koryonik Gonadotropin (hCG) veya Gonadotropin-Releasing Hormon Analoglarının (GnRHa) Kullanımı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 8 (2) : 109-113, 1994

24. Seyisoğlu H, Erel CT, İrez T, Eren T, Ertüngealp E : İnfertil Kadınlarda Antisperm Antikorun Klinik Değeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9 (1) : 41-45, 1995

25. Erel CT, Şentürk L, Oral E, Çolgar U, Ertüngealp E : Ovulation Induction in Polycyctic Ovarian Syndrome (PCOS) with Pure FSH : A Preliminary Study. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1 (3) : 187-191, 1995

26. Beşe T, Aksu F, Ahangari S, Erel T, Kösebay D, İdil M : İleri Evre Epitelyal Over Kanserinde Serum IGF-I (İnsüline Benzeyen Büyüme Faktörü-I) Düzeyleri : Ön Çalışma Sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 10 (Ek Supp.2) : 89-92, 1996

27. Erel CT, Kaleli S, Taşan E, Aydınlı K, Kazancıgil A, Hatemi H : Akut İntermitant Porfiri ve Gebelik. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 4 (1) : 40-43, 1996

28. Beşe T, Calay Z, Erel T, Kaleli S, Öz UA, Erkün E : Endometriumda Kompleks Atipik Hiperplazi Saptanan Olgularda Yaklaşım Nasıl Olmalıdır ? Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi, 4 (2) : 7-11, 1996

29. Beşe T, Öz AU, Arvas M, Erel T, Erkün E, Aksu F : Epitelyal Overyum Kanserinde Serum CA 125 Yarı Ömrünün Prognostik Değeri Serum CA 125 Yarı Ömrü Uzun Olanlarda Aynı Tedaviye Devam Etmenin Yararı Var mı ? Kadın Doğum Dergisi, 11 (4) : 204-207, 1996

30. Erel CT, Çağdaş A, Ertüngealp E : Congenital Unicornual Uterus Associated With Unilateral Agenesis of Tube, Ovary and Kidney. Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 2 (1) : 72-73, 1996

31. Beşe T, Demirkıran F, Erel T, Cihani M, Işıloğlu H, Kösebay D : Preoperatif Trombosit ve Serum CA 125 Düzeyinin Epitelyal Ovaryum Kanserinin Ayırıcı Tanısındaki Değeri. Klinik Bilimler Kadın Doğum Dergisi, 2 (4) : 1-4, 1996

32. Erel CT, Seyisoğlu H, Şentürk L, Beşe T, Gezer A, Ertüngealp E : Tibolonun Serum Lipid ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkisi : Kıyaslamalı, Prospektif Bir Çalışma. Türk Fertilite Dergisi, 1 : 91-98, 1996

33. Erel CT, Mutlu H, Çolgar U, Ertüngealp E : Geç Baţlayan Konjenital Adrenal Hiperplazi (LOCAH). Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10 (2) : 102-109, 1996

34. Kaleli S, Erel T, Beţe T, Elter K, Çetinkaya M, Aydınlı K, Öçer F, Işıloğlu H : Normal ve Preeklamptik Gebelerde Trombositlerin, Hacim, Sayı ve Dağılım Aralığı Bakımından Neonatal Trombositlerle İlişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10 : 202-206, 1996

35. Erel CT, Oral E, Çoşkun N, Polat E, Serdaroğlu S, Aydınlı K : Sifiliz ve Gebelik : Olgu Bildirimi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetri, 6 : 142-145, 1996

36. Elter K, Erel CT, Oral E, Calay Z : Swyer Sendromu : 46 XY Nonfonksiyonel Gonad Sendromu : Bir Olgu Sunumu. Türk Fertilite Dergisi. 2 : 151-156, 1997.

37. İrez T, Kaleli S, Oral E, Erel T, Durmuţ G : Effect of 5 Methoxytryptamine, 5 Methoxyindole 3 Acetic Acid and 5 Methoxytryptophan on Compensatory Ovarian Hypertrophy in Rats. Gynecol. Obstet. Reprod. Med. 3 : 255-256, 1997.

38. Ergüney S, Hamzaoğlu İ, Erel CT, Aydınlı K, Korman U, Demir F : Preeklampsi’de Spontan Karaciğer Rüptürü : Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 11 : 172-174, 1997.

39. Erel CT : Menopozda Ürogenital Sistem. Hipokrat. 64 : 22-26, 1997.

40. Erel CT, Elter K, Menopoz ve Meme. Hipokrat. 64 : 27-32, 1997.

41. Atasü T, Erel CT : Dış Gebelik Tanı ve Tedavide Ciddi Gelişmeler. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 11 : 209-215, 1997.

42. Erel CT, Şentürk ML, Elter K : Polikistik over sendromunda genetik etyoloji. Türk Fertilite Dergisi. 4 : 245-262, 1997.

43.Erel CT, Elter K, Akman C, Çarkman S : Pyogenic Liver Abscess in Pregnancy. Gynecol Obstet Reprod Med. 3 : 459-462, 1997.

44.Şentürk ML, Erel CT, Çetinkaya M, Aydınlı K : Gebelikte İntrakraniyal Arteriovenöz Malformasyon : 2 Olgu Sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 12 : 115-120, 1998.

45.Erel T, Elter K, Paksoy M, Kaleli S, Aydınlı K : Gebelik ve Portal Hipertansiyon: Üç olgunun sunumu. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2 : 86-90, 1998.

46. Erel CT, Kaleli S : Leptin ve Reprodüksiyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 13 : 132-140, 1999.

47.Erel CT : Klamidya ve Mikoplazma İnfeksiyonları. ANKEM Dergisi, 13:410-419, 1999.

48.Kaleli S, Akbaş F, Erel T : Diyabetes Mellitusda Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 13 : 196-201, 1999.

49.Atış A, Gezer A, Erel CT, Kaleli S, Aksu F : Adolesanlarda Jinekolojik Cerrahi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 4-14, 2000.

50. Tunalı IG, Beşe T, Calay Z, Erel T, Demirkıran F, Demiryürek T, Arvas M, Kösebay D : Endometriyum Kanserinde Mikrodamar Sayısının Prognostik Faktörler ile Olan İlişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 15-19, 2000.

51.Elter K, Kumbak B, Kaleli S, Erel T : Primer Fetal Plevral Efüzyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 53-56, 2000.

52.Erel CT, Elter K : Endometrioziste Epidemiyoloji ve Patogenez Hakkında. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 14: 132-138, 2000.

53.Erel CT : Polikistik Overr Sendromlu (PKOS) Kadınlarda Leptin ve Tiroid Fonksiyonları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 15: 4-8, 2001.

54. Erel CT, Aydın Y, Aydınlı K : Apoptozis ve İnfertilite. Türk Fertilite Dergisi. 3: 195-204, 2001

55.Aydınlı K, Erel CT, Şentürk LM, Kaleli S : Görüş. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 16: 131-5, 2002.

56.Saygı Erzik B, Şentürk LM, Erel CT : Endoservikal polip ve eşlik eden endometriyal patolojiler. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 17: 96-99, 2003.

57. Kumbak B, Gezer A, İlvan Ş, Işıloğlu H, Erel CT : Vulva endometrioma: Olgu sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 34 (1): 36-38, 2003.

58.Erel CT : Menopoz olgularındaki sıcak basması semptomunda tedavi seçenekleri nedir ? Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 7(1) :53-57,2004.

59. Erel CT: Hormon Tedavisi ve Alzheimer Hastalığı. Türkiye Klinikleri Obstetrik Jinekoloji. 2(31): 17-21, 2006.

60. Erel CT, Karakuş M: Salin İnfüzyon Sonografinin (SİS) Yardımla Üreme Tekniklerinin (YÜT) Sonuçları Üzerine Etkileri Var mıdır ? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 20(4): 230-233, 2006.

61. Erel CT : Pelvik taban yetmezliğine bağlı meydana gelen pelvik organ prolapsusu (POP) olan kadınlarda seksüel fonksiyonlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 20(4): 230-233, 2007.

62. Erel CT: Menopozda meme kanserine yaklaşım ve hormon tedavisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik., 1; 3: 5-9, 2008.

63. Erel CT, Çakmak H., Bulut B., Şentürk LM., Kaleli S., İlvan Ş., Esen G., Uras C. : Hormon tedavisi sırasında görülen mammografik yoğunluk artışının sitopatolojik önemi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 22(2):72-7, 2008.

65. Erel CT, Güralp O. : Hormon replasman tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik., 2 (3): 44-52, 2009.

KİTAP

1-C. Tamer Erel: Klimakterik Kadın Sağlığında Güncel Gelişmeler ISBN: 978-605-335-028-6, Nobel Tıp Kitapevleri Tic.Ltd.Şti. İstanbul, 2014.

ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Ertüngealp E, Erel CT : İnfertilitede İnfeksiyon Hastalıklarının Yeri. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Editör, Prof.Dr.Erdoğan Ertüngealp, Editör Yardımcıları, Doç.Dr. Umur Çolgar, Doç.Dr. Sezai Şahmay, Doç.Dr. Hakan Seyisoğlu, Uz.Dr.C.Tamer Erel. s:36-43, 1995

2. Çolgar U, Erel CT : Polikistik Over Sendromu (PCOS). Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Editör, Prof.Dr.Erdoğan Ertüngealp, Editör Yardımcıları, Doç.Dr. Umur Çolgar, Doç.Dr. Sezai Şahmay, Doç.Dr. Hakan Seyisoğlu, Uz.Dr.C.Tamer Erel. s:99-106, 1995

3. Seyisoğlu H, Erel CT : Postmenopozal Replasman Tedavisinde Diğer Yöntemler. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Editör, Prof.Dr.Erdoğan Ertüngealp, Editör Yardımcıları, Doç.Dr. Umur Çolgar, Doç.Dr. Sezai Şahmay, Doç.Dr. Hakan Seyisoğlu, Uz.Dr.C.Tamer Erel. s:122-129, 1995

4. Ertüngealp E, Erel CT, Seyisoğlu H : Menopozda Genitoüriner Trofik Bozukluklar. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi. Editör, Doç.Dr. Rıfat Gürsoy. s: 346-365, 1996

5. Erel CT : Preeklampsi. Queenan JT, Hobbins JC (Ed). Prof. Dr. Haldun Güner (Çeviri Editörü.) : Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri. 3.Baskı. Atlas Kitapçılık LTD. ŞTİ. Sıhhıye, Ankara. s : 505-516, 1997.

6. Yıldız A, Erel CT : İntrauterin gelişme geriliği. Queenan JT, Hobbins JC (Ed). Prof. Dr. Haldun Güner (Çeviri Editörü.) : Yüksek riskli gebeliklerde tanı ve tedavi protokolleri. 3.Baskı. Atlas Kitapçılık LTD. ŞTİ. Sıhhıye, Ankara. s : 517-522, 1997.

7. Aksu MF, Erel CT : Klasik Jinekolojik Cerrahi ile Laparoskopik Cerrahinin Maliyet-Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi. İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul. s: 485-487, 1999.

8.Atasü T, Gezer A, Erel CT : Gebelik ve Çevresel Etkiler. Atasü T, Öçer F (Ed.) : Gebelikte Fetusa ve Yeni Doğana Zararlı Etkenler. Nobel Tıp Kitapevleri LTD.ŞTİ. Çapa, İstanbul. s:477-520, 2000.

9.Erel CT : Menopozda Genitoüriner Trofik Bozukluklar. Ertüngealp E, Seyisoğlu H (Ed.) : Menopoz ve Osteoporoz. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Derneği, İstanbul. S: 42-89, 2000.

10.Erel CT : İnjeksiyon Yöntemleri. Güner H (Ed.) : Ürojinekoloji. Atlas Kitapçılık Ltd.Şti. Ankara. s : 257-265, 2000.

11.Erel CT : Menopoz ve Leptin. Atasü T (Ed.) : Menopoz Tedavisi ve Kanser. Nobel Tıp Kitapevleri LTD.ŞTİ. Çapa, İstanbul. s:177-194, 2001.

12.Erel CT : Menopoz ve Alt Ürogenital Sistem. Atasü T (Ed.) : Menopoz Tedavisi ve Kanser. Nobel Tıp Kitapevleri LTD.ŞTİ. Çapa, İstanbul. s:357-383, 2001.

13.Erel CT : HRT ve Meme Kanseri. Yıldırım M, Yıldız A (Eds.) . İnfertilite ve Üreme Tıbbında Yenilikler.TİVAK 2002 X.İnfertilite ve Üreme Kongresi. Ankara s:149-157, 2002.

14.Erel CT : Kadın Hastalıklarında Statinlerin Yeri. Statinler ve Ötesi. Karpuz H (Ed.). Simge Reklam ve Organizasyon Ltd.Şti., ISBN: 975-98622-0-4, İstanbul s: 109-122, 2004.

15.Erel T : Ovulasyon İndüksiyon Ajanları ve Oral Kontraseptiflerin Meme Üzerine Etkisi . Meme Kanseri. Engin K., Çetintaş SK (Eds.). Nobel Ltd.Şt. ISBN: 975-420-416-0, İstanbul s: 553-558, 2005.

16.Erel CT, Kaleli S, Şentürk LM : Üreme endokrinolojisi, İnfertilite ve yardımcı üreme teknikleri derneği klinik ART alt çalışma grubu, embriyo transferi (ET) rehberi. IVF-Embriyoloji Rehberi 2005. Üreme Endokrinoloji, İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Derneği. Ed. Recai Pabuçcu. s:105-9, 2005.

17. Erel CT : Cinsel Farklılaşma Bozuklukları. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite. Umur Çolgar (Ed.) İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd.Şti. ISBN: 975-6395-65-6, İstanbul. s:29-38, 2006.

18. Erel CT : İmplantasyon. Plasenta. Rıza Madazlı (Ed.). Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-975-420-631-9, İstanbul, ss:11-47, 2008.

19.Erel CT : Endometriozis ve YÜT (Yardımla Üreme Teknikleri). Yardımla Üreme Teknikleri Temal Kitabı (Laboratuvar ve Klinik Görüşler) Gardner DK., Weissman A., Howles CM., Shoham Z (Eds.), İrez T., Arda O., Kaleli S. (Çeviri Eds.). Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-975-420-741-5. İstanbul ss: 761-770, 2010.

20.Erel CT : Polikistik over sendromu (PKOS) ve YÜT. Yardımla Üreme Teknikleri Temal Kitabı (Laboratuvar ve Klinik Görüşler) Gardner DK., Weissman A., Howles CM., Shoham Z (Eds.), İrez T., Arda O., Kaleli S. (Çeviri Eds.). Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-975-420-741-5. İstanbul ss: 771-7780, 2010.

21.Erel CT : Over yedeği (rezervi) için prognostik testler. Yardımla Üreme Teknikleri Temal Kitabı (Laboratuvar ve Klinik Görüşler) Gardner DK., Weissman A., Howles CM., Shoham Z (Eds.), İrez T., Arda O., Kaleli S. (Çeviri Eds.). Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-975-420-741-5. İstanbul ss: 781-790, 2010.

22.Erel CT : Hidrosalpenks ve Teadvisi. Yardımla Üreme Teknikleri Temal Kitabı (Laboratuvar ve Klinik Görüşler) Gardner DK., Weissman A., Howles CM., Shoham Z (Eds.), İrez T., Arda O., Kaleli S. (Çeviri Eds.). Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-975-420-741-5. İstanbul ss: 791-803, 2010.

23. Erel CT., Güralp O. K vitamininin Menopoz Sonrası Etkileri. (Edit. C. Tamer Erel) Klimakterik Kadın Sağlığında Güncel Gelişmeler ISBN: 978-605-335-028-6, Nobel Tıp Kitapevleri Tic.Ltd.Şti. İstanbul, 79-93, 2014.

24. Erel CT. Hormon Tedavisinde Kanıt A Kılavuz. (Edit.C. Tamer Erel) Klimakterik Kadın Sağlığında Güncel Gelişmeler ISBN: 978-605-335-028-6, Nobel Tıp Kitapevleri Tic.Ltd.Şti. İstanbul, 155-165, 2014.

25. Erel CT, Mamadov Z. Kronik Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Menopoz Yönetimi.Omurilik Felci ile Yaşlanmak (Eds.Erhan B., Hancı M.). ISBN: 978-605-5004-32-3. İntertıp Yayınevi.İstanbul, 469-480, 2016.

ULUSAL TEBLİĞLER

1. Çolgar U, Seyisoğlu H, Ertüngealp E, Erel T, Yalçınkaya T : Postmenopozal Oral Konjuge Östrojenin Karaciğer Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

2. Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Proflaktik Kalsitonin Kullanımının Erken Menopozal Dönemde Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

3. Yalçınkaya T, Seyisoğlu H, Erel CT, Tunalı S, Erkün E, Ertüngealp E : Postmenopozik Kanama Olgularının Jinekopatolojik Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

4. Ertüngealp E, Seyisoğlu H, Erel CT, Gezer A, Ataklı E, Şentürk D : Ülkemiz Kadınlarında Kemik Mineral Yoğunluğunun Yaşa Bağlı Değişimi. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

5. Seyisoğlu H, Erel CT, Yalçınkaya T, Çolgar U, Ertüngealp E : Ülkemiz Kadınlarında Vücut Kütle İndeksi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

6. Seyisoğlu H, Erel CT, Ertüngealp E : Postmenopozal Transdermal Östradiol ve Kojuge Östrojen Kullanımının Lipid Profili ve Kardiovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul

7. Erel CT, Seyisoğlu H, Yalçınkaya T, Kavuzlu C, Ertüngealp E : Postmenopozal Östrojen Replasmanında Progesteron İlavesinin Lipid Metabolizması ve Kardiovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 22-24 Eylül 1993, İstanbul
.
8. Erel CT, Şentürk L, Kaleli S, Topuz F, Seyisoğlu H, Ertüngealp E : Hormon Replasman Tedavisi Alan Postmenopozal Kadınlarda Anormal Kanamaların Nedenleri. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul

9. Erel CT, Seyisoğlu H, Gezer A, Çolgar U, Ertüngealp E : Tibolonun Serum Lipidleri Üzerine Etkisi : Kıyaslamalı Prospektif Çalışma. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul

10. Erel CT, Seyisoğlu H, Şentürk ML, Akman C, Ersavaştı G, Benian A, Uras C, Altuğ A, Ertüngealp E : Hormon Replasman Tedavisi Alan Postmenopozal Kadınlardaki Mammografik Değişiklikler. 2. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu, 27-30 Eylül 1995, İstanbul

11. Çetinkaya M, Elter K, Erel CT, Oral E, Şentürk L, Seyisoğlu H, Çolgar U, Ertüngealp E : Klomifen Sitrat Gebeliklerinde Siklus Özelliklerinin İncelenmesi. III. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi 27 Eylül, 1997, Antalya

12. Özkan S, Erel CT, Madazlı R, Aydınlı K : Serum leptin levels in hypertensive disorder of pregnancy. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve 2. Reprodüktif Tıp Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20 Mayıs, 2003, Belek, Antalya

13. İrez T, Kaleli S, Şentürk L, Oral E, Öçal P, Erel T, Çepni İ, Erol N, Şenol H, Bilir A, Oral B, Budak R, Şahmay S : Oligospermik ve kriptospermik olgularda sperm seleksiyonunun ICSI sonuçlarına etkisi. 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi., p28: 177, 17-20 Nisan, 2008, Çeşme , İzmir.

14-İrez T., Usta T., Zebitay AU., Erol N., Şentürk L., Erel T., Şahmay S : Sigara kullanımının sperm kromatin kondensasyonu üzer.ne etkisi. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008). 16-19 Ekim, 2008, Antalya.

15-Şahmay S., İmamoğlu M., Seyisoğlu H., Erel CT., Güralp O., Atakul N., Küçük M : Effect of obesity on serum AMH levels in reproductive aged women. IX. Turkish German Gynecology Congress .PO: 0122., s: 251, 4-8 Mayıs, 2011, Antalya

KONUŞMALAR

1-C. Tamer Erel : İnfertilitede İnfeksiyon Hastalıklarıın Yeri. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet Sonrası Kursu. 19-21 Nisan, 1995, İstanbul

2-C. Tamer Erel : Postmenopozal Dönemde Üriner Sistem. III. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Reprodüktif Tıp Kongresi. 24-28 Eylül 1997, Antalya

3-C. Tamer Erel : Polikistik over sendromunda genetik etyoloji. 2. Yale-Cerrahpaşa Kadın Doğum Günleri Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 20-23 Kasım 1997, İstanbul

4-C. Tamer Erel : Leptin ve Reprodüksiyon. 5th International Congress of Obstetrics and Gynecology. May 5-8, 1999, İzmir

5-C. Tamer Erel : Chlamydia ve Mycoplasma infeksiyonları. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi. 31 Mayıs-4 Haziran 1999, Kemer, Antalya

6-C. Tamer Erel : Türkiye’de Ürojinekoloji. Yuvarlak Masa Toplantısı. 1.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 8-11 Haziran 1999, İstanbul

7-C. Tamer Erel : Meme Kanserinde Genetik Gelişmeler ve Östrojen Uygulamaları ile İlişkisi. 1st International Congress on the Menopause and the 4th National Congress. 17-21 May, 2000, Antalya

8-C. Tamer Erel : Pelvik Taban Yetmezliği, Klinik Değerlendirme ve Evreleme. 2001, İstanbul

9-C. Tamer Erel : HRT ve Mammografik Dansite Değişimleri. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, 2001, Antalya

10-C. Tamer Erel : Apoptozis ve İnfertilite. IX. İnfertilite ve Üreme Kongresi. 27-29 Ekim, 2001, Ankara

11-C. Tamer Erel : Endometriozisde Ağrı ve Tedavi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 5-6 Nisan 2002, İstanbul

12-C. Tamer Erel : Histeroskopi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 5-6 Nisan 2002, İstanbul

13-C. Tamer Erel : Ovulasyon İndüksiyonu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 5-6 Nisan 2002, İstanbul

14-C. Tamer Erel : HRT-Meme Kanseri ve Mammografi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, Reprodüktif Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 5-6 Nisan 2002, İstanbul

15-C. Tamer Erel : Tedavi Protokolleri. Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri 2002. 10 Mayıs 2002, İstanbul

16-C. Tamer Erel : Menopoz HRT. 17. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM). 26-30 Mayıs, 2002, Antalya

17-C. Tamer Erel : Kanıta Dayalı Tıp ve Over. XX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. 19-21 Haziran, 2002, İstanbul.

18-C. Tamer Erel : The effect and safety profiles of HRT regimens on breast. 2nd International and 5th National Congress on Menopause and Osteoporsis. 18-21 September, 2002, İstanbul

19-C. Tamer Erel : ART and Endometriosis. Cerrahpaşa-UCL Tıp Günleri. 11-12 Ekim, 2002, İstanbul

20-C. Tamer Erel : HRT ve Meme Kanseri. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi. 26-29 Ekim, 2002, Ankara

21-C.Tamer Erel : ART’de kullanılan ilaçlar. Onkoloji ve ART’de Update. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. 9 Kasım, 2002, Edirne
22-C. Tamer Erel : Tibolone efficacy and safety on breast tissue. Menopausal Symposium. 15 November, 2002, Warsaw

23-C. Tamer Erel : Endometriozis evre 1 ve 2’de tedavi-KOH+IUI. 6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 16-19, Ocak, 2003, Uludağ

24-C. Tamer Erel : Myomektomi. 6.Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 16-19, Ocak, 2003, Uludağ

25-C. Tamer Erel : Tüp Bebek Tedavisinde Hasta Hazırlanması-Kontrollü Over Hiperstimülasyonu. Doç.Dr.Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığı Koruma Vakfı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Toplantıları. 3, Mart, 2003, İstanbul

26-C. Tamer Erel : HRT: Meme üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. 7, Mart, 2003, İzmir

27-C.Tamer Erel : Ovulasyon İndüksiyonu:Endikasyon,izlem ve zorrluklar. TJOD-İstanbul, İnfertilite Kursu, 29 Mart 2003, Harbiye,İstanbul

28-C.Tamer Erel : Hormon tedavisi protokollerinin meme üzerine etkileri ve güvenilirlikleri. I.Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu 4-6, Nisan, 2003 Çeşme, İzmir

29-C.Tamer Erel : Detrüsör instabilitesi ve tedavisi. Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu,11-13 Nisan 2003, Düzce

30-C.Tamer Erel : Progesteron salgılayan rahim içi araçlar. 3.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan, 2003, Ankara

31-C.Tamer Erel : Tibolon: ‘Non-Commpliant’larda iyi bir seçim mi ? V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve 2.
Reprodüktif Tıp Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. 16-20 Mayıs, 2003, Belek, Antalya

32-C.Tamer Erel : Adrenal Hiperandrojenizm. TJOD-İstanbul, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 31 Mayıs, 2003, İstanbul

33- C.Tamer Erel : Oral Kontraseptifler ve Hasta Seçimi. TJOD-İstanbul, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 26. Haziran, 2003, İstanbul

34-C.Tamer Erel : SERM’ler. PCOS : Güncel Tedavi ve Ovulasyon İndüksiyonu Uluslararası Sempozyum. 4-7 Eylül, 2003, Antalya

35-C.Tamer Erel : Fertilizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve oral kontraseptiflerin meme üzerindeki etkileri. Meme Kanseri Konferansı. 18-20 Eylül, 2003, İstanbul

36-C.Tamer Erel : Detrusor Overaktivitesi ve Tedavisi. Ürojinekoloji ve Pelvik rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet sonrası Kursu. 26-28 Eylül,2003, Eskişehir.

37-C.Tamer Erel : İmplantasyon Başarısızlığının Nedenleri : Postgenomik Bakış. Palandöken Kış Kongresi. 3-6 Mart, 2004, Erzurum.

38-C.Tamer Erel : Üriner İnkontinans : Yaşam Kalitesi ve Tedavi. Palandöken Kış Kongresi. 3-6 Mart, 2004. Erzurum.

39-C.Tamer Erel : Endometriyum reseptivitesine postgenomik bakış. İstanbul IVF Toplantısı 9 Mart, 2004, İstanbul.

40-C.Tamer Erel : Üriner Aşırı Aktif Mesanede Yaşam Kalitesi ve Tedavi. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Sempozyumu. 11-12 Mart, 2004. İzmir.

41-C.Tamer Erel : İnseminasyon öncesi çiftin değerlendirilmesi ve endikasyonlar. Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri 2004. 19-20 Mart, 2004, İstanbul.
42-C.Tamer Erel : Endometriozis-oosit kalitesi ve endometrial reseptivite: Etki var mıdır? 4.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan, 2004, Antalya.

43-C.Tamer Erel : HT ve Meme Kanseri : Güncel Gelişmeler. 6. Ulusal ve 3 Uluslararası Menopoz ve Osteoporoz Kongresi. 19-23 Mayıs, 2004, Antalya.

44- C.Tamer Erel : Postmenopozal ürogenital atrofi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi. 24-26 Mayıs, 2004, İstanbul.

45-C.Tamer Erel : Anormal Uterin Kanamalarda Ofis-HS nin Geleneksel Yöntemler (D&C, Salin-HSG) ile Karşılaştırılması. 1st International Congress on Reproductive Medicine. TSRM, 22-25 Eylül, 2004, İstanbul.

46- C.Tamer Erel : Laparoskopinin ART öncesi yeri var mı ? 1st International Congress on Reproductive Medicine. TSRM, 22-25 Eylül, 2004, İstanbul.

47- C.Tamer Erel : Polikistik Over Sendromunda Temel Fizyopatoloji ve Ovulasyon İndüksiyonu Başarısını Etkileyen Faktörler. TJOD-İstanbul, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 30 Aralık, 2004, İstanbul.

48- C.Tamer Erel : Menopoz ve Statinler. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 13-16 Ocak, 2005, Uludağ, Bursa.

49- C.Tamer Erel : Aşırı Aktif Mesanenin Medikal Tedavisi. Jinekoloji Kursu. TJOD. 26. Şubat. 2005., İstanbul.

50-C. Tamer Erel : Ovulasyon Uyarılmasında (KOH protokolleri) Kullanılan İlaçlar. Cerrahpaşa Tüp Bebek Günleri 2005, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, 8-9 Nisan 2005, İstanbul

51-C.Tamer Erel: Issues in mammary diagnostics and the effect of hormones. EMAS Master Class Workshop. 6-7 May, 2005, Brussels, Belgium

52-C.Tamer Erel: Endometrial receptivity: a clinical assessment of ART cycles. VI. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi. 18-22 Mayıs, 2005, Antalya

53-C.Tamer Erel: The impact of saline infusion sonohysterography (SIS) on results of assisted reproductive Technologies (ART). 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction & Genetics., İstanbul, Turkey, May 26-29, 2005.

54-C.Tamer Erel: Sigara, Gebelik ve Jinekolojik Hastalıkları. Sigaraya Hayır Sempozyumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği. 31 Mayıs 2005, İstanbul.

55-C.Tamer Erel: Memede teşhis ve hormonların etkileri . 7. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri. 9-11 Eylül, 2005, Antalya

56-C.Tamer Erel: Ürogenital Yaşlanma-Hormon Tedavisi . 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül, 2005, İstanbul

57-C.Tamer Erel: Menopoz sonrası hormon tedavisi ve meme kanseri. Acıbadem-Harvard Tıp Günleri. 9 Kasım, 2005, İstanbul

58-C.Tamer Erel: Genital Organ Yaşlanması . 1. Uluslar arası Anti-aging Kongresi. 9-12 Kasım, 2005, İstanbul

59-C.Tamer Erel: Hormon replasman tedavisi ve meme kanseri. I.Çukurova bölgesi üreme endokrinolojisi endoskopi ve adelosan kongresi. Menopoz ve Osteoporoz tedavisinde güncel gelişmeler oturumu. 18-20,Kasım, 2005, Adana

60- C.Tamer Erel : Primer Amenore : Tanı yöntemleri ve tedavide yönetim.. TJOD-İstanbul, Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji Kursu. 26 Kasım, 2005, İstanbul.

61- C.Tamer Erel : IVF-ET öncesi laparoskopinin yeri. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Çalıştayı. 26-29 Ocak 2006, Bursa.
62- C.Tamer Erel : Aging Female: Follow-up. Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health. April 2-6, 2006, Istanbul, Turkey

63- C.Tamer Erel : Endometriozis ve YÜT. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite Günleri. 5-7 Nisan, 2006, İstanbul.

64- C.Tamer Erel : Aromataz inhibitörlerinin ve metforminin IVF’deki Kullanımı. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs, 2006, Antalya.

65- C.Tamer Erel : Breast cancer epidemiology. In the Breast Course. 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey.

66- C.Tamer Erel : How to manage in case of mastalgia, increase in breast density. In the Breast Course. 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey.

67- C.Tamer Erel : During the follow-up: which kind of breast disease. In the Breast Course. 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey.

68- C.Tamer Erel : Management of breast disease: What is the role of the gynecologist. In the Open Forum. 7th European Congress on Menopause EMAS. 3-7 June 2006, İstanbul, Turkey.

69-C. Tamer Erel : Çevra sel Faktörlerin ÜYTE sonuçlarına etkileri. Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endokrinolojisi Günleri 2006, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, 11-13 Haziran 2006, İstanbul

70-C. Tamer Erel : Amenore ve Cerrahpaşa Yaklaşımı. Cerrahpaşa Tüp Bebek ve Üreme Endokrinolojisi Günleri 2006, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D, 11-13 Haziran 2006, İstanbul

71-C. Tamer Erel : Diagnostik laparoskopi hala gerekli mi ? 2.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2006). 7-10 Eylül 2006, Antalya.

72- C.Tamer Erel : Parenteral steroid kontrasepsiyon. Hormonal Kontrasepsiyon. TJOD-İstanbul, . 28 Eylül, 2006, İstanbul.

73- C.Tamer Erel : Kadında Genital Organ Yaşlanması. 2. İstanbul Anti-Aging –Medikal Estetik Kongresi ve Fuarı. 23-26, Kasım, 2006, Istanbul, Turkey

74-C.Tamer Erel : Oral kontraseptif ve HRT- Meme kanseri ilişkisi . Meme Kanseri Sempozyumu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu. 13-14. Aralık 2006, İstanbul.

75-C.Tamer Erel : HRT ve Meme kanseri. Menopozda Güncel Gelişmeler. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Menopoz Work-Shop. 13 Ocak, 2007, İstanbul

76-C.Tamer Erel : Peri ve postmenopozal dönemde ortaya çıkan ve kadın cinselliğini etkileyen faktörler. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007, Uludağ, Bursa

77-C.Tamer Erel : PCOS Hastasını Menopoz Sonrası Ne Bekler ve Nasıl İzlenmelidir ? 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007, Uludağ, Bursa

78-C.Tamer Erel : IVF olgularında laparoskopi ve histeroskopinin yeri. Ovulasyon İndüksiyonu Kursu . TJOD-İstanbul, . 24 Şubat, 2007, İstanbul.

79-C.Tamer Erel : HRT ve Meme kanseri. Menopozda Güncel Gelişmeler. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Menopoz Work-Shop. 1 Mart, 2007, İstanbul.

80-C.Tamer Erel : HRT ve Meme kanseri. Menopozda Güncel Gelişmeler. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Menopoz Work-Shop. 31 Mart-1 Nisan, 2007, Bodrum.

81-C.Tamer Erel : İnfertilite Araştırılmasında Laparoskopik İnceleme Güncel Bir Girişim Değildir. II. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7,Nisan, 2007, Çeşme, İzmir.

82-C.Tamer Erel : Non-oral Hormonal Kontrasepsiyon. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresi. 19-22, Nisan, 2007, Ankara.

83-C.Tamer Erel : Evaluation of the uterine cavity before IVF : SIS. 6 th. Annual Meeting of Mediterranean Society fro Reproductive Medicine. 20-23,April, 2007, Antalya, Turkey.

84-C.Tamer Erel : ÜYTE’de Antagonist kullanımı. Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri 2007. İstanbul , 14-17 Haziran, 2007.

85. C.Tamer Erel : Pelvik organ prolapsusunda ve üriner inkontinansda pesserler. 1. Pelvik taban sağlığı ve işeme bozuklukları kongresi. Antalya, 30 Ekim- 3 Kasım, 2007.

86. C. Tamer Erel : PCOD’da infertilite ve metabolik problemlere stratejik yaklaşım. GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi 2007-2008 Eğitim Dönemi Seminer Programı. 15.11.2007, İstanbul

87. C.Tamer Erel : Pelvik taban disfonksiyonu ve kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının üzerine etkisi. TJOD İstanbul Şubesi., 5.1.2008, İstanbul.

88. C.Tamer Erel : Pelvik organ prolapsusunun ve kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının üzerine etkisi. 3.ZTB-Etlik Ürojinekoloji/Pelvik Onarım Cerrahisi Günleri, 8-9 Şubat,.2008, Ankara.

89. C.Tamer Erel : Burch kolposüspansiyon hala gold standart mı ? TJOD İstanbul Şubesi., 16 Şubat, 2008, İstanbul.

90. C.Tamer Erel :Çevresel Etkenlerin Üreme Sağlığı Üzerine Etkisi. İstanbul IVF Toplantısı, 4, Mart, 2008, İstanbul.

91. C.Tamer Erel : Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında endometriyal ultrasonografi. TJOD İstanbul Şubesi., 12 Nisan, 2008, İstanbul.

92. C.Tamer Erel : İnfertilite incelemelerinde minimalist yaklaşım yararlı mı ? 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi., 17-20 Nisan, 2008, Çeşme , İzmir.

93-C.Tamer Erel : IVF-ET Öncesi Cerrahi Endikasyonlar. Cerrahpaşa Kadın Doğum ve Tüp Bebek Günleri 2008. 30-31 Mayıs, 2008, İstanbul.

94-C.Tamer Erel : IVF hastalarında ince endometriyumun yönetimi. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2008). 16-19 Ekim, 2008, Antalya.

95-C. Tamer Erel: HRT ve meme kanseri : jinekolog görüşü. İstanbul Meme Kanseri Konferası ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı 2008. 21-25, Ekim, 2008, İstanbul

96-C. Tamer Erel: Ovariyan Endometriozis ve İnfertilite. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11. Nisan, 2009. Çeşme, İzmir

97-C. Tamer Erel: Tekrarlayan Düşüklerde Yönetim. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi.. 23-25. Nisan 2009, Ankara

98-C. Tamer Erel: Ürogenital atrofi ve tedavisi. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 21-24 Ekim. 2009, İstanbul

99-C. Tamer Erel: Değişik doz ve protokollerde uygulanan hormon tedavi şekillerinin meme üzerine etkileri. IV. İstanbul Meme Kanseri Konferansı.15-17 Nisan 2010, İstanbul

100-C. Tamer Erel: Obezite ve Kadın Sağlığına Etkileri. Obesity Workshop. Global Challenges and Management. İstanbul Aydın University. 25-26, June, 2010, İstanbul.

101-C. Tamer Erel: Fitoestrogenler ve Vitamin K: Ne kadar etkinler ve meme açısından ne kadar güvenilirler. Menopozda Güncel Durum 2010.18-19 Eylül 2010, İstanbul

102-C. Tamer Erel: Asemptomatik kadınlar HRT kullanmalı mı? Evet. Menopozda Güncel Durum 2010.18-19 Eylül 2010, İstanbul

103-C.Tamer Erel : Tekrarlayan IVF Başarısızlıkları. ÜTD. İnfertilitede Tanı ve Tedaviler Bölgesel Kursu. 3 Ekim, 2010, Edirne

104-C.Tamer Erel : Trombofili-İnfertilite-IVF İlişkisi. TJOD 2011, İstanbul

105-C.Tamer Erel : Tekrarlayan ART Başarısızlıklarında Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 11-13 Mart, 2011, İstanbul

105-C.Tamer Erel : POP cerrahisinde mesh kullanımı. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 11-13 Mart, 2011, İstanbul

106-C.Tamer Erel : Adenomyozis : Güncel Yaklaşım. İstanbul TJOD. 3 Nisan, 2011, İstanbul

107-C.Tamer Erel : HRT and breast cancer : revisited. IX. Turkish German Gynocology Congress. 4-8 May, 2011, Antalya

108-C.Tamer Erel : Prematür Over Yetmezliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD). 17-22 Mayıs, 2011, Antalya

109-C.Tamer Erel : Women at Risk for Breast Cancer. 9th Congress of the European Society of Gynecology. 8-11, September, 2011, Copenhagen, Denmark

110-C.Tamer Erel : Jinekolojik Cerrahi Girişimler ve Getirdiği Travmalar. Bioyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu. 02, Aralık, 2011, İstanbul.

111-C.Tamer Erel : HRT hakkındakı bilgilerimizi güncelleyelim . Jinekolojide Tartışmalı Konular. 08 Ocak 2012, İstanbul.

112-C.Tamer Erel : Menopozda Güncel Öneriler (EMAS Önerileri). 2. İstanbul Üniversitesi Kadın-Doğum Günleri. 8-10. Mart., 2012. İstanbul

113-C.Tamer Erel : Başarısız POP Cerrahisinin Nedenleri. 2. İstanbul Üniversitesi Kadın-Doğum Günleri. 8-10. Mart., 2012. İstanbul

114-C.Tamer Erel : Gebelik e Jinekolojik Hastalıklarda Sigara. Sigarasız Yaşam Sempozyumu. Akademik Solunum Derneği. 31.Mayıs.2012. İstanbul

115-C.Tamer Erel : Prematür Over Yetmezliği: Nasıl Yönetelim?.5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 27-30 Eylül, 2012, Çeşme, İzmir

116-C.Tamer Erel : Overyen yaşlanmada genetic faktörlerin rolü. Overyen yaşlanma sempozyumu. Yeniyüzyıl Üniversitesi. 20.Şubat.2013, İstanbul

117-C.Tamer Erel : Menopozda konusunda güncel gelişmeler. 3. İstanbul Üniversitesi Kadın-Doğum Günleri. 28. Şubat-02. Mart., 2013, İstanbul

118-C.Tamer Erel : Klimakterik kadında hormon tedavisinin kanıt A bilgileri.11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi , 5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya

119-C.Tamer Erel : Are calcium and vitamin D supplementation still needed? The World Congress on Building Consensus out of Controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP-COGI), which will take place in Istanbul, Turkey, May 30-June 2, 2013.

120-C.Tamer Erel: HRT kullanımında altın kurallar. IV. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi. 26-29 Eylül, 2013, Belek, Antalya, Türkiye

121-C.Tamer Erel: Meme Kanserinde Fertilitenin Korunması. 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 24-27 Ekim 2013, Belek, Antalya, Türkiye

122-C. Tamer Erel: Hormon Tedavisinde Kanıt A Kılavuz. 8. Ulusal Menopoz Osteoporoz Kongresi, 5-6, Aralık, 2013, İstanbul.

123-C.Tamer Erel: Meme Kanserli Hastalarda Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar, 4. İstanbul Üniversitesi Kadın-Doğum Günleri. 27 Şubat-1 Mart, 2014, İstanbul

124-C.Tamer Erel : MHT’ye alternatif TSEC mi ? Avantaj ve Dezavantajları. 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. TSRM. 6-9, Kasım. 2014, Belek, Antalya

125-C.Tamer Erel: Vitamin K. 10th. Congress of EMAS. 20-22, May, 2015, Madrid

126-C.Tamer Erel: Postmenopozal hormon tedavisi . 5. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri. 30 Nisan-2 Mayıs, 2015, İstanbul

127-C.Tamer Erel: Urinary Incontinence and Erb-Yag Laser: Laser and Healt Academy. My understanding and experience.19-22, May, 2016 Bled, Slovenia

128-C.Tamer Erel: Trigonella Foenum-Graceum’un Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 14. TJOD Kongresi, 5-9 Ekim, Antalya

129-C.Tamer Erel: Adolesanda PKOS yönetimi. 7.TSRM Kongresi, 17-20 Kasım, 2016, Antalya

130-C.Tamer Erel: Gebelikte Bulantının Önlenmesinde Yeni Bir Doğal Seçenek. Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi. 2-4 Aralık, 2016, Ankara

131-C.Tamer Erel: Hiperandrojenizm Tanısı. 6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri. 9-11 Aralık, 2016, İstanbul

132- C.Tamer Erel: Histeroskopik Asherman Tedavisi. 6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri. 9-11 Aralık, 2016, İstanbul

133- C. Tamer Erel : New opportunities for sexual disorders during premenopause and menopause. 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society.22-24 May, 2017, Amsterdam, Netherland.

134- C. Tamer Erel : Stress Urinary Incontinence and Laser Treatment. 11th Congress of the European Menopause and Andropause Society.22-24 May, 2017, Amsterdam, Netherland.

135- C. Tamer Erel : New opportunities for sexual disorders during premenopause and menopause. 19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, October 4 – 8, 2017, Antalya, Turkey.

136-C.Tamer Erel : The Intra-urethral Erbium Laser. Vaginal Er:Smooth Laser Academy (VELA). Third International Focus Meeting. October 6-7th, 2017, Rome, Italy

137-C.Tamer Erel : Vulvodinia. 3.International Menopause Society Regional Conference/2.Serbian Menopause Society Congress. 16-18 Nov 2017, Belgrade, Serbia

138-C. Tamer Erel: Vulvodynia: A New Therapy Option with Erbium Laser.LAHA Symposium, 25-26 May, 2018, Portoroz, Slovenia

139-C. Tamer Erel: Menopozun genito-üriner semptomların tedavisinde Erb:YAG laser. 8.Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi TSRM2018. 8-11 Kasım, 2018, Antalya

140-C. Tamer Erel: Erb:YAG Laser for miscellaneous vulvar disorders and intraurethral laser for SUI. Vaginal Er:Smooth Laser Academy (VELA). Fourth International Focus Meeting. November 10-11th, 2018, Rome, Italy

141-C.Tamer Erel: Üriner inkontinansın Er-YAG lazer ile tedavisi. İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri. 6-9 Aralık, 2018. İstanbul

142-C.Tamer Erel: Menopozda Genitoüriner yakınmalarda yeni tedavi yöntemleri. 1.Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu. 10-11 Ocak.2019. İzmir

143-C.Tamer Erel: Genito Üriner SistemYakınmalarında Tedavi Seçenekleri. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi ‘Tartışmalı Konular’. 2-6 Ekim.2019. Antalya

144-C.Tamer Erel: Menopozun Genitoüriner Sistem Üzerine Etkisi ve Yaklaşımda Yenilikler. Menopozda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi. 22.Ekim.2019, İstanbul.

145-C.Tamer Erel: Endometrioma ve IVF. Fertilitenin Korunması Derneği. ART Sempozyumu. 01-02.Kasım. 2019, İstanbul.

146-C.Tamer Erel: Incontilase in Hysterectomized women: the VELA data base analysis. 5th VELA International Focus Meeting. Florence, from November 9th – 10th, 2019.

147-C.Tamer Erel: Genital Lazer Uygulamaları. 7. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi. 23-24 Kasım. 2019, İstanbul.

148-C.Tamer Erel, Levent Şentürk: Kadın Hastalıkları ve Doğumda Yapay Zeka. İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri. 5-8 Aralık, 2019. İstanbul.

149-C.Tamer Erel : Menopozda Genitoüriner semptomlarda tedavi yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri. 5-8 Aralık, 2019. İstanbul.

150-C.Tamer Erel: Erb:YAG laser for menopausal genitourinary syndrome. 2nd International Congress of Reconstructive Aesthetic Genital Surgery & Sexlogy. 12-15 December 2019, İstanbul.

1-VIII. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi : Klimakteriumda Kadın Sağlığı. 5-6, Aralık, 2013, Swiss Hotel, İstanbul.